Sillutis Eesti OÜ tellimuse tingimused:

Järgnevate tingimuste, õiguste ja kohustustega tuleb töö tellijal tutvuda ning arvestada

1. Töövõtja kohustub Tellijale osutama tõstuki- ja/või transporditeenust vastavalt Tellija esitatud tellimusele ja Tellija kohustub Töövõtjale maksma osutatud teenuse eest tasu vastavalt kokkulepitud hinnale ja sõiduki tellimislehe alusel Töövõtja poolt esitatud arvetele. Tellija kohustub tasuma teenuse eest vastavalt arvel märgitud tähtajaks. Tähtajaks arve tasumata jätmise korral lisandub maksmata arvetele 0,5% viivist ööpäevas.

2. Töövõtt ei hõlma Töövõtja kohustust hankida töö tegemisega seotud vajalikke lubasid ja kooskõlastusi ning teostama objektil ettevalmistustöid (tee- või maaomaniku load transpordivahendi paigutamiseks, load teede sulgemiseks, load töö tegemiseks, teede tugevdamine, piisava ruumi tagamine objektil jms). Kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3. Tellija kannab kulud, mis on tekkinud tööde ajal kõrvaliste isikute varale, kui kahjustus tuleneb Tellija- poolsest hooletusest ja vähesest ettevalmistustööst objektil. Kui tellimuse täitmisega seondub töö, mille tegemiseks on tarvis erilubasid või kooskõlastusi, sh load teede ja tänavate sulgemiseks, töövahendite paigutamiseks, liiklusalaste või liiklusväliste teabevahendite paigaldamiseks või üle-gabariidiliste või raskekaaluliste veoste veoks vms, kohustub kõik vajalikud load ja kooskõlastused hankima Tellija (kui ei ole kokku lepitud teisiti). Vajalike lubade puudumisel on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt saamata jäänud tulu hüvitamist ja tellimuse täitmisest keelduda. Tellija vastutab Töövõtja ees kõikide nõuete, trahvide ja kahjude eest, mis tulenevad tööde teostamiseks vajalike lubade või kooskõlastuste puudumisest, sh trahvide ja nõuete eest, mis on koostatud ja esitatud Töövõtjale või transpordivahendi juhile.

4. Tellija kannab kulud, mis kaasnevad Tellimuse täitmiseks vajalike seadmete ja mehhanismide kaasamisega, sh transpordikulud, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tellija kohustub töödel, millega kaasneb liikluse täielik või osaline sulgemine või ümberkorraldamine, koostama või hankima vajalikud liikluskorraldusskeemid ning tähistama tööpiirkond vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sh välja panema vajalikud liikluskorraldusvahendid, piirded ja vajalikud viited, samuti korraldama tööjärgsed puhastustööd.

5. Töövõtu hinda arvestatakse transpordivahendi tööajale vastavalt Sillutis Eesti OÜ hinnakirjale. Transpordivahendi tööaeg algab transpordivahendi välja sõitmisega garažeerimiskohast (teenuse osutamise algusaeg) ja lõpeb tagasi jõudmisega garažeerimiskohta (teenuse osutamise lõpp). Minimaalne rendiaeg on 2 tundi, rendiaega arvestatakse pooltunni täpsusega.

6. Tööd väljaspool tööaega, nädalavahetustel ja pühadel on 50% kallimad, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

7. Transpordivahendi kahjustumise korral vastutab Tellija tekitatud kahju eest süü olemasolul. Transpordivahendi põhjalikul määrdumisel ja/või “kinnijäämisel” objektil, hüvitab masina pesu ja pukseerimiskulud Tellija.

8. Garantiikirja andnud Tellija seaduslikud esindajad ja/või volitatud isikud annavad tagasivõetamatu nõusoleku täita Töövõtja ees kõik Tellija poolt võetud kohustused .

9. Tellija on kohustatud viivitamatult teavitama Sillutis Eestit asjaoludest, mis ei võimalda Lepingust tulenevaid õigusi või kohustusi täita, kui takistus võib mõjutada Sillutis Eesti lepinguliste õiguste või kohustuste täitmist.

10. Juhul, kui juriidilisest isikust töö Tellijal tekivad makseraskused, siis kanduvad kõik kohustused Töövõtja ees üle samadel tingimustel Tellija füüsilisest isikust esindajale või juhatuse liikmele.

11. Kõik pretensioonid teenuse kvaliteedi vms kohta peavad olema esitatud kirjalikult 24 tunni jooksul peale pretensiooni aluseks olevat intsidenti või asjaolu tekkimist. Pretensioonide lahendamiseks tuleb objektile kutsuda Töövõtja esindaja 24 tunni jooksul pärast pretentsiooni esitamist. Hilisemad pretensioonid ei kuulu läbivaatamisele.

12. Töövõtuleping loetakse sõlmituks ka garantiikirja andmisega, mille on allkirjastanud Tellija või selle esindaja ning millele on tehtud märge, et Tellija on tutvunud töövõtulepingu üldtingimustega ja hinnakirjaga.